Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR
 • Realitzar revisions periòdiques, mitjançant càmeres termogràfiques, per tal de poder identificar elements de l’aparellatge elèctric que s’estiguin sobreescalfant.
 • Revisar periòdicament els embarrats, assegurant una bona transmissió d’energia i evitant que s’hi acumuli brutícia o que puguin patir corrosió.
 • Implantar transformadors d’alta eficiència.
 • Evitar un sobredimensionament dels transformadors és clau per tal de minimitzar pèrdues magnètiques.
 • Substituir els inversors per inversors d’alta eficiència.

  S’estima que un inversor d’alta potència és un 15% més eficient que un inversor convencional.

 • Considerar la possibilitat d’implantar sistemes d’electrònica de potència de manera que es reguli el nivell del voltatge, s’ajusti la capacitat de les bateries de condensadors en temps real, es protegeixi de microtalls...

S’aconsella implantar un sistema de gestió energètica en què es monitoritzin els consums i es pugui actuar sobre el sistema, minimitzant el consum energètic.

Orientativament, de mitjana, només pel sol fet de mesurar sistemàticament el consum energètic s’identifiquen estalvis d’un 5%.

1. Promoure els sistemes de transmissió per engranatges epicicloïdals; evitar les corretges en secció en V, les corretges planes i els engranatges de vis sens fi.

2. Revisar i ajustar la tensió de les corretges de transmissió.

3. Ajustar i confirmar el correcte funcionament dels sistemes de transmissió.

4. Minimitzar l’ús de motors sobredimensionats i substituir-los per motors d’alta eficiència.

5. Realitzar campanyes de renovació dels motors actuals, per motors d’alta eficiència.

[1+2] Estalvi associat entre un 1% i un 5%

6. Assegurar-se de realitzar una lubricació adequada, d’acord amb les especificacions del fabricant.

Estalvi associat entorn a un 5%

7. Minimitzar el rebobinatge dels motors. En cas de realitzar el rebobinatge, assegurar-se que es realitza d’acord amb les especificacions del fabricant. El rebobinatge incideix directament en una pèrdua de rendiment del motor, especialment si és el segon o tercer rebobinatge del motor. Cal tenir en compte que al llarg de la vida d’un motor elèctric, el cost d’adquisició és del 2,5%, el manteniment també d’un 2,5% i el seu cost energètic un 95%.

 • En motors grans, amb règims de treball constants fer servir arrencadors suaus. Per motors amb règim de treball variable instal·lar variadors de freqüència.
 • Implantar els sistemes de compensació de la reactiva punt a punt. S’aconsella que el punt de compensació estigui a prop de la font de consum.
 • Cal implantar filtres d’harmònics de manera centralitzada i també en les proximitats dels equips que siguin grans injectors d’harmònics.
 • Desconectar els equips elèctrics quan no són necessaris: instal·lar sensors de presencia, de lluminositat, etc.
 • Cal implantar sistemes de mesurament de l’energia de manera que aportin una informació valuosa a l’empresa, tant a efectes de consum energètic com de manteniment predictiu. S’aconsella implantar punts de mesurament als equips amb un consum superior i també a les agrupacions de consum que tinguin sentit pel procés productiu: per exemple, consums d’enllumenat, línies de procés, equips crítics...
 • Cal identificar tots els consums ocults i l’energia que es continua consumint, fins i tot si l’equip està parat.

Implantar sistemes de compensació de la reactiva centralitzats que complementin la compensació punt a punt.

Analitzar l’efecte cost benefici en implantar noves xarxes de distribució amb una secció dels conductors per sobre dels requisits del REBT, de manera que es minimitzin les pèrdues per efecte Joule.