Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

  • Revisar els nivells d’anticongelant del circuit per evitar glaçades.
  • Mantenir els captadors lliures de brutícia per mantenir el seu rendiment, pot arribar a baixar un 10% la producció anual.
  • Revisar que no existeixin signes de fuites a les connexions dels captadors.

Els purgadors han d’estar tancats per tal d’evitar pèrdues de fluid per evaporació.

Abans de la temporada d’estiu comprovar el bon funcionament del dissipador per tal d’evitar sobreescalfament del sistema i fer malbé els captadors.

Inclinacions de captadors per sobre dels 45º optimitzen la producció a l’hivern. En canvi, inclinacions per sota dels 40º optimitzen la producció a l’estiu. Per cada 10˚ que ens desviem de l’orientació sud perdem un 4% de producció anual.

Els gruixos de l’aïllament dependran de l’any de construcció i el diàmetre de la canonada. Per cada metre de canonada sense aïllar es perd un 3,5% de la producció anual d’un captador.

El cabal de funcionament òptim de la bomba del circuit primari ha d’estar entre 40 i 60 l/h·m2 de captador, així s’aconseguiran bons rendiments de la instal·lació.

El vas d’expansió de primari s’ha de calcular tenint en compte el 110% del volum d’aigua continguda en els captadors solars, en cas de canvi de fase. En el manteniment cal comprovar que disposa d’aire i que cap vàlvula l’aïlla de la instal·lació.

L’intercanviador que més s’ajusta a les instal·lacions solars tèrmiques és el tipus aigua-aigua, afavorint el rendiment global de la instal·lació.

Les canonades interiors han d’incorporar aïllament tèrmic. Per cada metre de canonada sense aïllar es perd un 2,7% de la producció anual d’un captador.

En el pla de manteniment caldrà revisar que l’aïllament i la protecció ultraviolada de l’acumulador estan en bon estat, que no existeixen fuites i que les proteccions catòdiques funcionen correctament. Cada metre quadrat d’acumulador sense aïllar suposa unes pèrdues d’uns 1.100 kWh/any; en el cas d’utilitzar gas natural com a energia de suport, uns 50€/any.

Una mala regulació comporta un funcionament en excès de la bomba del circuit primari i una reducció del rendiment global de la instal·lació que pot arribar al 20%.

Per tenir un bon rendiment, millor si la caldera disposa d’un regulador de temperatura amb flama modulant que permeti detectar la temperatura preescalfada de la instal·lació.