Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

1. Utilitzar preferentment compressors multi-etapes. O bé compressors d’alta eficiència: consulteu el directori de proveïdors d’equips eficients en què es mostren alguns proveïdors d’aquest tipus d’equip.

2. Identificar i substituir els compressors que estiguin sobredimensionats.

[1+2] entre un 2 i un 5% d’estalvi

3. Regular els compressors de la bomba de calor, de manera que es pugui modular el seu règim de treball en funció de les càrregues a les quals s’hagi de fer front.

[3] entre un 4 i un 6% d’estalvi.

Es recomana implantar sistemes de recuperació de la calor residual dels compressors dels equips de fred.

Realitzar campanyes de detecció i reparació de fuites als circuits de refrigerant.

Mantenir el refrigerant a la pressió i composició adequades.

Comprovar l’aïllament del circuit de fred amb càmeres termogràfiques. Millorant l’aïllament de les canalitzacions s’aconsegueix una millora entre un 5 i un 10%.

Regular el cabal de fluid refrigerant i la seva càrrega de fred associada a la demanda. S’aconsella regular el circuit de fred incorporant variadors de freqüència al grup de bombament del circuit de fred.

Estalvi del consum energètic global d’un 6%.

Aïllar correctament els dipòsits d'acumulació.

S’aconsella sectoritzar el volum a refrigerar. Per exemple: utilitzar cortines d’aire a les entrades i sortides, o bé minimitzar els cicles d’entrada i sortida del material a refrigerar.

Minimitzar les càrregues internes en el volum a climatitzar. Per exemple: la presència humana, cal considerar que una persona en descans emet 80W de calor.

Ajustar la temperatura de consigna del sistema de producció, cal evitar que es generi més fred del que és estrictament necessari.

Reduir la temperatura de consigna un 1ºC comporta un increment en la demanda energètica d’un 10%.

Potenciar l’ús del freecooling sempre que sigui necessari.

Instal·lar sistemes d’enllumenat eficients té un doble efecte d’estalvi: consumeix menys electricitat i es dissipa menys calor a l’ambient; per tant, es minimitzen les càrregues internes del sistema.

Implantar sempre condensadors evaporatius més que condensadors secs.

Purgar l’aire del circuit i del condensador.

Netejar els condensadors i promoure polítiques de manteniment que analitzin periòdicament el funcionament del condensador.

Gestió de la ventilació de les torres, s’aconsella regular el cabal d’aire circulant en funció de la calor que es necessiti dissipar. Una mesura de control és regular els ventiladors mitjançant un variador de freqüència.

Implantar un sistema de control i un camp de sensors que permetin monitoritzar el sistema i realitzar les estratègies de control següents:

1. Regulació per condensació flotant.

2. Desconnectar tots els compressors que no estiguin funcionant.

3. Modular la producció de fred en funció de la temperatura de consigna i de l’època de l’any, de manera que es potenciï l’ús del freecooling.

[1+2+13] Estalvis mitjans entre un 10 i un 25%