Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

Implantar dipòsits pulmó d'aire comprimit a les proximitats dels punts de consum.

1. Incrementar el diàmetre de les canalitzacions minimitzant la pèrdua de càrrega.

2. Reduir la longitud i els colzes de la xarxa, de manera que es minimitzin les pèrdues de càrrega.

3. Distribuir l'aire comprimit en malles circulars, de manera que tots els punts de consum estiguin en paral·lel.

[1+2+3] Estalvi estimat d'un 12%

4. Revisar i reparar les fuites d'aire comprimit. S'estima que un 20% del consum energètic d'una instal·lació d'aire comprimit és conseqüència de les fuites.

[4] Estalvi estimat d'un 20%

Establir diferents nivells de pressió a la xarxa i evitar, d'aquesta manera, haver de treballar amb valors superiors als mínims necessaris.

El fet de reduir de 7 a 6 bars comporta un estalvi d'un 8%

Instal·lar un bescanviador de calor a la sortida dels compressors, aprofitant, d'aquesta manera, la calor residual que generen.

Implantar un sistema de control dels compressors mitjançant variadors de freqüència.

Estalvi mitjà d'un 15%

Reduir la temperatura de l'aire a l'entrada del compressor.

Estalvi d'un 1% cada 3ºC

Renovar el parc de compressors amb criteris d'estalvi i eficiència.

Estalvi mitjà d'un 7%

Minimitzar les pèrdues d'aire comprimit als purgadors de condensats.

Ajustar el dimensionat dels sistemes d'assecatge i filtrat de l'aire, de manera que s'evitin sobreconsums.

Estalvi estimat d'un 5%

Optimitzar la regulació de la pressió dels filtres, vàlvules de control, assecadors i trampes de condensació.

Estalvi estimat d'un 2%

Implantar un sistema d'adquisició de dades, monitorització i control de la instal·lació. Cal tenir en compte que l'aire comprimit és una energia cara: calen 8 kW elèctrics per tal de generar 1kW d'aire comprimit.

Dimensionar els sistemes d'emmagatzematge d'aire comprimit de manera que els compressors estiguin treballant el màxim nombre d'hores en règim nominal. Cal evitar un règim de funcionament on-off dels compressors.

Implantar sensors per a poder monitoritzar els sistema: cabalímetres, sensors de pressió, sensors de temperatura i humitat.

  • Plantejar-se si realment és necessari fer servir aire comprimit, per a aplicacions de neteja o bé es poden fer servir les bombes de buit o ventiladors.
  • Plantejar-se si es poden substituir les eines que utilitzen aire comprimit per sistemes elèctrics.
  • S'aconsella comprovar que no es produeixin fuites a les vàlvules i/o accionaments.
  • Implantar sistemes de seccionament mitjançant electrovàlvules, de manera que no es proporcioni aire comprimit als punts de consum que no estiguin treballant.