Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

Controlar i evitar les fugues ja que, a més d’una pèrdua d’aigua, comporten una pèrdua de pressió per al sistema.

Monitoritzar la pressió al llarg de la xarxa de distribució.

1. Revisar periòdicament les toleràncies de les bombes i aplicar tractaments superficials als àleps que en minimitzin la fricció. D’aquesta manera es millora el rendiment hidràulic de l’equip.

[1] Estalvi mitjà d’un 4%

2. Implantar bancs de bombes en paral·lel per tal que es pugui aportar el cabal requerit de forma esglaonada i així evitar el sobredimensionament dels equips. És important que un d’aquests equips de bombament estigui dotat de variador de freqüència ja que, d’aquesta manera, es pot ajustar amb molta més precisió el cabal que aporta l’equip de bombament.

3. Reemplaçar o modificar les bombes sobredimensionades.

4. Utilitzar bombes amb un elevat rendiment global (hidràulic i elèctric).

[2+3+4] Estalvi orientatiu d’un 4%

Comprovar l’aïllament del circuit de fred amb càmeres termogràfiques. Millorant l’aïllament de les canalitzacions s’aconsegueix una millora entre un 5 i un 10%.

Substituir els motors que es troben sobredimensionats o bé que s’han envellit, per motors amb un rendiment elèctric superior. Cal tenir en compte la nova normativa d’etiquetatge de motors elèctrics.

Regular el cabal circulant mitjançant variadors de freqüència que permeten regular el funcionament dels motors elèctrics que accionen les bombes centrífugues. S’aconsella evitar la regulació de cabal per estrangulació.

Minimitzar les pèrdues en la distribució del fluid al llarg de la xarxa de canalitzacions. S’aconsella minimitzar el nombre de colzes, reduir al màxim la longitud de les canalitzacions i majorar les dimensions dels diàmetres.

Utilitzar petits equips de pressió (bombes jockey) per a les aplicacions que requereixin mantenir una pressió estable.

Purgar l’aire periòdicament permet reduir les pèrdues de pressió i estalviar, per tant, energia.

Sectoritzar les xarxes de distribució i tancar tots els circuits que no es trobin en ús.