Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

1. Filtrar l’aire d’entrada de possibles partícules que puguin malmetre la instal·lació.

2. Implantar un recuperador entàlpic.

[2] Estalvis fins a un 60%

  • Evitar cantonades i canvis de secció.
  • Incrementar la secció de pas de l’aire circulant i preferentment implantar canalitzacions de secció circulars, ja que són més eficients que les de secció rectangular.
  • Realitzar un equilibrat dinàmic dels ramals que estiguin en paral·lel.
  • Realitzar un correcte manteniment dels sistemes de filtrat.

Promoure la renovació d’aire per plènum.

Filtrar les partícules a les proximitats del focus emissor. Evitar que s’expandeixin en el conjunt del sistema i llavors filtrar tot el volum d’aire.

Estalvis estimats del 55%

  • Minimitzar les entrades d’aire d’aportació, impulsat mecànicament.
  • Promoure la incorporació de variadors de freqüència en ventiladors que funcionin a cabal variable.
  • Promoure un sistema de lectura i enregistrament de dades del sistema. Monitoritzant i avaluant el funcionament de la instal·lació mitjançant indicadors.
  • Substituir els motors dels ventiladors que es trobin sobredimensionats.
  • Utilitzar sistemes de transmissió de potència el màxim d’eficients possibles, evitar l’ús de corretges (especialment les de secció en V) i procurar l’acoblament directe del motor a l’eix transmissor.