Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR

No sobredimensionar la potència de la caldera, doncs redueix el rendiment en un 10% i augmenta les necessitats de manteniment.

Un manteniment incorrecte pot comportar pèrdues de rendiment del 25%. És aconsellable realitzar-lo amb serveis tècnics oficials.

La xemeneia ha de dimensionar-se correctament i el seu interior ha de ser d'INOX 316. És aconsellable l’ús d’estabilitzadors de tir per garantir una correcta combustió.

El seu volum ha de ser de forma general de 20l/kW per estabilitzar el sistema i evacuar la calor en cas de parada. Ha d’estar aïllat correctament per evitar pèrdues que poden arribar a 1.200kWh/any i ha de permetre la presa de temperatures en la part alta i baixa del dipòsit.

Format per una vàlvula i una bomba, s’ubica fent bypass entre l'entrada i el retorn de la caldera per evitar-li condensacions.

Per evitar pèrdues, els aïllaments han d’estar en bon estat i no fer ponts tèrmics entre les canonades i els elements estructurals de l’edifici.

Els elements dins la sitja han de poder treballar en atmosferes amb risc d’explosió (ATEX), essent prohibits els equips elèctrics.

El volum útil mínim de la sitja ha de poder abastir com a mínim la demanda de 15 dies i és aconsellable que sigui 1,5 vegades el del camió que en farà la càrrega.

A la sitja existeixen riscos d'accidents mecànics i atrapaments, d’intoxicació per CO, d'explosió per la pols de fusta, d'esfondrament o de caiguda. Cal identificar-los i prendre les mesures necessàries per evitar-los.

L’accés a la sitja ha de contemplar les mesures per evitar els riscos de despreniment del combustible.

En el cas de sitges amb càrrega pneumàtica, cal instal·lar:

  • Dues boques de càrrega.
  • Una presa a terra en les boques de càrrega.
  • Un deflector per minimitzar l’impacte del combustible contra les parets de la sitja.

Cal esperar 72 hores abans d’abocar les cendres en un contenidor, per prevenir incendis. Una cendra fina i homogènia indica una bona combustió.

Cal validar amb el fabricant la necessitat d’espais per realitzar un correcte manteniment de les calderes.