Institut Català d'Energia

Mapa de mesures

per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Tipus d'actuació
Tipus de tecnologia
CERCAR
 • Aïllament per l’exterior:

  Aïllar façanes amb 6 cm d’aïllament pot suposar reduir els consums de calefacció fins un 40% en funció de la zona climàtica i aïllar amb 10 cm el redueix fins el 45%. El material més interessant és l’EPS ja que té el període de retorn més ajustat.

 • Aïllament de façana a la cambra d’aire:

  El gruix més interessant és 7 cm però s’hauria d’omplir el gruix de la cambra existent: 10 cm en edificis antics; 5 cm si la cambra ja disposa d’aïllament i aquest és projectat.

  Material: en funció del gruix d’aïllament, el període de retorn varia. Per exemple, es donen retorns d’inversió més reduïts a l’aplicar 5 cm de PUR o 10 cm de cel·lulosa.

 • Aïllament de façana per l’interior:

  No és molt recomanable ja que no elimina els ponts tèrmics, afecta els habitants en el moment de l’obra i redueix la superfície interior de l’habitatge.

  El gruix més interessant és de 7 cm (gruix òptim) i el material la llana de roca.

La col·locació d'aïllament de façana per l'exterior (SATE) és la mesura passiva que aconsegueix més estalvi energètic: entre un 17 i un 37% en funció de la tipologia i de la zona climàtica.

 • Aïllament de coberta per l’exterior: Incorporació o millora de material aïllant tèrmic a la coberta per l’exterior.

  El gruix més interessant és de 12 cm (estalvi energètic més elevat i període de retorn més curt, però excessivament llarg en totes les zones climàtiques).

  Entre els materials aïllants més utilitzats es destaquen els panells rígids de XPS.

 • Aïllament de coberta per l’interior: Incorporació o millora de material aïllant tèrmic a la coberta per l’interior de l’edifici.

  El gruix més interessant és de 8 cm (estalvi energètic més elevat i període de retorn més curt. Compleix el CTE 2013 en totes les zones climàtiques)

  Material: llana de roca (cost i període de retorn inferior)

 • Substitució de finestres: Substitució dels tancaments dels forats de façana: col·locació de fusteries de millors prestacions tèrmiques (amb trencament de pont tèrmic) i col·locació de vidres de millors característiques tèrmiques.

  Material del marc: PVC (estalvi energètic més elevat i període de retorn inferior. Compleix el CTE 2013 en totes les zones climàtiques)

  Tipus de vidre: en general vidres baix emissius (estalvi energètic més elevat i període de retorn inferior en totes les zones climàtiques, excepte la zona B3 en alguna tipologia d’habitatge concreta).

 • Proteccions solars:

  Instal·lació de tendals en finestres i balcons d’orientació sud, est i oest que no en disposin, adequats a la tipologia constructiva, per tal de reduir la radiació en els mesos d’estiu (i primavera i tardor, en alguns casos).

  Instal·lació de persianes: Les persianes redueixen el consum energètic ja que protegeixen de la forta radiació solar estival al mateix temps que faciliten les estratègies de ventilació natural (cas d’obertura de la finestra deixant posada la persiana). La seva gestió es pot incorporar al sistema de control domòtic optimitzant-ne l’efecte i l’estalvi energètic aconseguit.

  Instal·lació de cortines: A l’hivern, la col·locació de cortines gruixudes pot reduir el consum energètic reduint les pèrdues tèrmiques hivernals cap a l’exterior o les infiltracions d’aire fred cap a l’edifici.

  A l’estiu, tot i que protegeixen de la forta radiació solar estival al ser un element col·locat per l’interior, el seu efecte no és tan significatiu com les proteccions solars exteriors.

  Col·locació de films solars de protecció en finestres: És un element que a més de protegir de la radiació solar redueix els enlluernaments. A causa de la pròpia radiació solar incident, són elements que s’han de canviar sovint, ja que tenen una vida útil força curta, inferior als 5 anys.

 • Millores de l’estanquitat: Rivets, cintes adhesives i massilla elàstica per reduir infiltracions indesitjades d’aire a l’interior de l’edifici.

  La incorporació d’elements de segellat que garanteixin una major estanquitat a l’aire de l’edifici, especialment de totes les seves obertures o esquerdes, redueix els consums i incrementa el confort.

  Massilla elàstica: per a les ranures dels murs interiors.

  Collarins o cintes adhesives per segellar passos de cables.

  Rivets o cintes adhesives per a fusteries: aplicats a les ranures en mal estat entre fusteria i mur, per segellar els vidres a les fusteries antigues o per reduir les infiltracions entre marc i fulla.

 • Caldera de condensació a gas natural

  Substitució d’una caldera existent de gas natural per una de nova de condensació, d’elevada eficiència, quan s’espatlli o es consideri amortitzada la caldera existent. Milloren el rendiment de la producció d’aigua calenta per a calefacció i ACS, a més de reduir les emissions atmosfèriques contaminants.

 • Canvi de caldera col·lectiva

  Canvi de la caldera col·lectiva antiga per una de més eficient. Si és possible, en el cas que el combustible sigui gasoil, resulta oportuna també la substitució de gasoil per gas natural o fins i tot per biomassa en funció de la localitat.

  A l’hora de millorar una instal·lació centralitzada existent, també es replanteja el sistema de regulació i control.

  El pas d’una instal·lació individual a centralitzada presenta costos molt elevats i dificultats d’execució que fan que siguin difícilment viables des d’un punt de vista cost - benefici

 • Bombes de calor

  Es recomana la substitució d’una bomba de calor antiga, de més de 10 – 15 anys d’antiguitat, per una de nova d’elevada eficiència energètica millora el rendiment de la producció de calor i fred per tal de reduir els consums energètics de calefacció climatització dels habitatges. Els equips més eficients disposen de tecnologia Inverter que permet adaptar la potència en funció de la demanda i evitar parades i arrancades continues de la bomba de calor.

 • Aerotèrmica en substitució de bomba de calor i caldera d’ACS

  Substitució d’una bomba de calor i una caldera per a ACS convencionals per una bomba de calor aerotèrmica aire-aire d’elevada eficiència que proporciona aire calent per a calefacció, aire fred per a refrigeració i aigua calenta per a l’ACS. Les bombes de calor aerotèrmiques, a diferència de les bombes de calor convencionals, estan dissenyades per obtenir la màxima energia de l’aire exterior en condicions climàtiques molt serveres, tant a l’hivern com a l’estiu.

Reduir el consum energètic derivat de l’escalfament d’ACS, ja que en reduir el cabal es redueix el consum d’aigua i també el consum energètic associat a l’aigua calenta. El reductor de cabal és un element mecànic que es col·loca a les dutxes i permet reduir el consum d’aigua fins a només 7 l/min a una pressió de 3 bar, front a un consum estàndard de 18 l/min. Els airejadors i els reductors de cabal es poden adquirir en ferreteries convencionals i tenen una instal·lació molt senzilla.

L’objectiu d’aquest grups de millores és reduir el consum elèctric degut a la il·luminació.

 • Millores en il·luminació de l’habitatge

  Canvi de lluminàries convencionals per lluminàries LED de major eficiència i durada, halògenes encastades amb transformador.

 • Millores d’il·luminació en zones comunes

  Canvi de lluminàries convencionals a lluminàries LED per millora l’eficiència de la il·luminació de zones comunes. Aquesta mesura és especialment adient en zones comunes en què les lluminàries estan enceses 24 hores al dia.

 • Millores del control de la il·luminació en zones comunes

  Incorporant detectors de presència o temporitzadors en les zones de pas, s’evitaran consums innecessaris.

  Utilització de sensors de llum natural per l’aprofitament de la llum natural.

L’objectiu d’aquest grups de mesures és reduir el consum energètic dels equips de l’habitatge.

 • Electrodomèstics d’elevada eficiència

  L’objectiu és reduir el consum energètic dels electrodomèstics de l’habitatge. Els electrodomèstics de millor qualificació energètica consumeixen menys energia i aigua no només en fase d’ús, sinó que també en fase de procés de fabricació

 • Pas de vitroceràmica a inducció

  L’objectiu és reduir el consum energètic dels equips de cuina de l’habitatge substituint les cuines de resistència elèctrica o vitroceràmica per inducció. Les cuines d’inducció són una tecnologia més eficient i ràpida ja que escalfa directament el recipient metàl·lic de cocció, sense haver d'escalfar el cristall ceràmic intermedi. A més són més segures, la superfície dels fogons no s’escalfa, no crema i deixa de funcionar automàticament quan no detecta el recipient.

Reduir el consum energètic de l’habitatge i millorar el confort mitjançant un sistema integrat de control domòtic que permeti gestionar i optimitzar, entre altres, les instal·lacions d’il·luminació i climatització.